Noi reguli de vizitare în această perioadă/ New visiting rules for this period

[ROMÂNĂ]

Stimați vizitatori,

 

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 1.130 /2021 pentru modificarea anexelor 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de Covid-19, în vigoare din 25 octombrie 2021. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1013 din 22 octombrie 2021. Formă aplicabilă la zi, 25 octombrie 2021 și în conform cu Ordinul Ministerului Culturii nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților ı̂n condiții de siguranță sanitară ı̂n domeniul culturii, în vigoare de la 26 octombrie 2020 (Consolidarea din data de 27 octombrie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 26 octombrie 2020 și include modificările aduse prin următoarele acte: HG 3/2021; Ordin 3028/2021; Ordin 3032/2021; Ordin 3107/2021; Ordin 3186/2021; Ordin 3214/2021; Ordin 3546/2021; Ordin 3600/2021. Ultimul amendament în 25 octombrie 2021)

 

ACCESUL PUBLICULUI ÎN MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI ”DIMITRIE GUSTI” SE FACE ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII:

(din H.G nr. 1.090/2021 modificata prin Hotărârea nr. 1.130/2021 și 1.161/2021)

(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d)  măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permis accesul, potrivit art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3

 • numai persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 • persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute mai sus prin intermediul Certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
 • În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor descrise mai sus se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.
 • Măsurile prevăzute nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 

VIZITA LA MUZEU SE DESFĂȘOARĂ ÎN CONTINUARE NUMAI:

 • în condițiile purtării măștii (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei în muzeu. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul*;
 • cu termometrizareanoncontact;Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în muzeu;
 • cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 2 m; limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;
 • cu dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății care este pus la dispoziție la intrarea în muzeu;
 • cu utilizarea covoarelor cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrarea în muzeu;
 • încurajăm utilizarea plății cu cardulcontactless sau telefonul;de asemenea, încurajăm plata biletelor on-line – https://muzeul-satului.ro/buletin-informativ/plata-biletelor-si-ghidajelor-ticket-and-guided-tours-payement/

* La intrarea în muzeu se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);


[ENGLISH]

Dear visitors,

 

According to the Decision of the Romanian Government no. 1,130 / 2021 for the amendment of annexes 2 and 3 to the Government Decision no. 1090/2021 regarding the extension of the alert status on the Romanian territory starting with October 10, 2021, as well as the establishment of the measures applied during it for the prevention and control of the Covid-19 pandemic, in force from October 25, 2021. Published in the Official Gazette, Part I no. 1013 of October 22nd, 2021. Form applicable to date, October 25, 2021 and in accordance with the Order of the Ministry of Culture no. 3245/1805/2020 on measures to prevent contamination with the new Coronavirus SARS-CoV-2 and to ensure safe health activities in the field of culture, in force since 26 October 2020 (Consolidation of 27 October 2021 is based on publication in the Official Gazette, Part I No. 986 of October 26, 2020 and includes the amendments brought by the following acts: GD 3/2021; Order 3028/2021; Order 3032/2021; Order 3107/2021; Order 3186/2021; Order 3214/ 2021; Order 3546/2021; Order 3600/2021. Last amendment on October 25, 2021)

 

PUBLIC ACCESS TO THE „DIMITRIE GUSTI” VILLAGE NATIONAL MUSEUM IS DONE IN THE FOLLOWING CONDITIONS:

(from H.G. no. 1,090 / 2021 amended by Decision no. 1.130 / 2021 and 1.161/2021)

(2) Under the conditions of art. 5 par. (2) lit. d) measures to protect life and to limit the effects of the type of risk produced on the health of persons, including the establishment of quarantine or isolation at home) of Law no. 55/2020, with subsequent amendments and completions, access is allowed, according to art. 12 par. (4) of annex no. 3

 • Only persons who are vaccinated against the SARS-CoV-2 virus and for whom 10 days have elapsed since the completion of the complete vaccination schedule;
 • people who test negative for an RT-PCR test for SARS-CoV-2 virus infection no older than 72 hours or a certified negative rapid antigen test for SARS-CoV-2 virus infection no older than 72 hours 48 hours;
 • Persons in the period between the 15th and 180th day after confirmation of SARS-CoV-2 virus infection;
 • Natural persons are obliged to prove the situations provided above through the European Union Digital Certificates on COVID-19, in accordance with the provisions of Government Emergency Ordinance no. 68/2021 on the adoption of measures for the implementation of the European framework for the issuance, verification and acceptance of the European Union digital certificate on COVID to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic, as subsequently amended and supplemented.
 • In the case of natural persons from countries whose authorities do not issue European Union digital certificates on COVID-19 or documents compatible with these certificates, proof of the situations described above shall be provided by means of a document, on paper or in electronic format, which certify vaccination, testing or cure of SARS-CoV-2 virus infection.
 • The measures do not apply to persons who are under 12 years old and are accompanied by a person who is 18 years of age or older and who have been vaccinated against the SARS-CoV-2 virus and for whom they have passed 10 days from the completion of the complete vaccination schedule, respectively which is in the period between the 15th day and the 180th day after the confirmation of the SARS-CoV-2 virus infection.

 

THE VISIT TO THE MUSEUM CONTINUES ONLY:

 • in the conditions of wearing the mask (medical / non-medical) during the whole visit to the museum;To provide effective protection, the mask must cover the mouth and nose *;
 • with non-contact thermometry; People who refuse to have their temperature checked will not have access to the museum;
 • with the observance by the participants of the distance of at least 2 m; limiting the access of the visiting public so as to ensure a distance of at least 2 m between any two persons, but not exceeding 50% of the maximum capacity of the space;
 • disinfection of hands with alcohol-based disinfectant approved by the Ministry of Health which is made available at the entrance to the museum;
 • with the use of carpets with disinfectant for shoes at the entrance to the museum;
 • we encourage the use of contactless card or telephone payment; also, you can use the on-line payment to buy tickets – https://muzeul-satului.ro/buletin-informativ/plata-biletelor-si-ghidajelor-ticket-and-guided-tours-payement/

* At the entrance to the museum, an observational triage will be performed and access will not be allowed to people who show symptoms of respiratory infection (cough, sneezing, rhinorrhea);