Legea 544/2001 aplicată în muzeu

1. Ce trebuie sa știți despre accesul liber la informațiile de interes public?

Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt următoarele :

1. Regulamentul de Organizare si Funcționare al MNSDG

2. Structura organizatorica – Organigrama MNSDG

3. Regulamentul Intern al MNSDG

4. Programul de funcționare al MNSDG

5. Numele persoanei responsabile cu informarea publică la nivelul MNSDG – Iuliana Mariana Balaci – Director Comunicare, Educație Muzeală, conform Deciziei nr. 20/02.02.2016 reactualizată în anul 2020 cu nr. 17/12.02.2020 emisa de conducerea instituției; aceeași decizie reglementează și costul serviciului de copiere a informației solicitate pe suport hârtie, de către părțile interesate de informații de interes public din cadrul Muzeului Național al Satului ”Dimitrie Gusti” – 1 leu/pagină A4 color și 0.60 lei/pagină A4 alb-negru.

6. Coordonatele de contact ale MNSDG, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

* Toate aceste informații se regăsesc in pagina de internet a MNSDG

7. Lista cuprinzând documentele considerate de interes public –

* Categoriile de informații – Listele A și B se regăsesc în Buletinul informativ aferent anului în curs.

8. Modalitățile de contestare a deciziei MNSDG in situația in care utilizatorul se considera vătămat în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

*Toate aceste informații se regăsesc la persoana responsabila cu informarea publica si relația cu societatea civila

9. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

10.Lista cuprinzând categoriile de documente produse/gestionate potrivit legii

*Toate aceste informații se regăsesc la Direcția Economica

11. Programe si strategii proprii

*Toate aceste informații se regăsesc la Direcția Comunicare

2. Ce sunt informațiile furnizate la cerere ?

Orice informație furnizata ca urmare a unei solicitări scrise sau verbale este considerata informație la cerere.

3. Cum se poate obține o informație furnizata la cerere ?

a) verbal – prin adresare directa persoanei responsabile cu informarea publica la nivelul MNSDG. In cazul in care este disponibila informația poate fi furnizata pe loc, iar daca nu este posibil acest lucru se va îndruma solicitantul sa depună o solicitare scrisa

b) scris – pe suport de hârtie – cu toate precizările necesare identificării informației solicitate si cu datele de identificare ale solicitantului : numele, prenumele, semnătura, numărul de telefon si adresa (de domiciliu si e-mail)

c) sau electronic pe adresa de e-mail a persoanei responsabile cu informarea publica din MNSDG – cu toate precizările mai sus menționate

– In acest caz solicitarea va primi un număr de înregistrare;
– Pe pagina de Internet a MNSDG se va regăsi formularul de cerere-tip, conform prevederilor legale in vigoare.

4. Care sunt costurile accesului la informație ?

Accesul la informațiile de interes public este gratuit. Solicitantul nu trebuie sa plătească pentru serviciile de căutare si identificare a informației, decât in cazul in care sunt solicitate copii după documente oficiale, când trebuie suportata contravaloarea serviciilor de copiere.

5. După cat timp se primește răspuns la o solicitare ?

Instituția are obligația sa răspundă în scris in termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul in care este necesar un termen mai mare de identificare a informației, in funcție de dificultatea, complexitatea si volumul informației solicitate, petiționarul va primi răspunsul în maxim 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii si va fi înștiințat despre aceasta in cel mult 5 zile lucrătoare.

Daca informația solicitata face parte din categoria documentelor clasificate si face excepție de la liberul acces in cel mult 5 zile lucrătoare solicitantul va fi înștiințat.

6. Se poate depune o reclamație administrativa cu privire la încălcarea dreptului de liber acces la informațiile publice ?

Da, in termen de cel mult 30 zile de la refuzul explicit sau tacit al instituției si se adresează conducătorului acesteia, urmând ca solicitantul sa primească răspuns in termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii. Daca reclamația este întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial si vor fi menționate sancțiunile disciplinare aplicate celui vinovat.

7. Solicitantul se poate adresa justiției in cazul in care se considera lezat cu privire la dreptul de liber acces la informațiile publice ?

Da, după trecerea celor 30 de zile de la solicitarea inițiala sau după răspunsul primit de solicitant la reclamația administrativa, la secția de contencios administrativ a tribunalului in a cărui raza teritoriala domiciliază sau are sediul instituția publica căreia i s-a adresat. Instanța poate obliga instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate. Daca solicitantul este nemulțumit de hotărârea instanței, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel, a cărei hotărâre rămâne definitiva si irevocabila. Atât acțiunea depusa la prima instanța cat si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.
Anexe pentru descărcat

Cerere informații interes public

Accesează documentul și află mai multe.

Reclamație lipsa răspunsului

Accesează documentul și află mai multe.

Reclamație răspuns negativ

Accesează documentul și află mai multe.

Înscrie-te la Newsletter-ul nostru!

Obțineți cele mai recente știri, oferte exclusive și actualizări ale muzeului.

TUR VIRTUAL MUZEUL SATULUI

Prezentare Muzeul Satului